江上送女道士褚三清游南岳


江上送女道士褚三清游南岳

作者:唐朝,李白江上送女道士褚三清游南岳原文:吴江女道士,头戴莲花巾。霓衣不湿雨,特异阳台云。足下远游履,凌波生素尘。寻仙向南岳,应见魏夫人。江上送女道士褚三清游南岳拼音解读:úāǚàì,óàáāī。íīúīǔ,èìááú。úàǎóǚ,íōēùé。úāàáè,īàèūé。

古诗鉴赏