送杨燕之东鲁


送杨燕之东鲁

作者:唐朝,李白送杨燕之东鲁原文:关西杨伯起,汉日旧称贤。四代三公族,清风播人天。夫子华阴居,开门对玉莲。何事历衡霍,云帆今始还。君坐稍解颜,为君歌此篇。我固侯门士,谬登圣主筵。一辞金华殿,蹭蹬长江边。二子鲁门东,别来已经年。因君此中去,不觉泪如泉。送杨燕之东鲁拼音解读:āīáóǐ,àìùēá。ìàāōú,īēōéā。ūǐáīū,āéìùá。éììéò,úāīǐá。òāěá,éēǐā。ǒùóéì,ùēèǔà。īíīáà,èēǎāā。èǐǔéō,éáǐīá。īǐōù,úàèúá。

古诗鉴赏